Privacyverklaring

Coachpraktijk Het Palet, gevestigd aan Biezenkamp 42, 8431 PV te Oosterwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

https://coachpraktijkhetpalet.nl

Ingrid Hofstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Coachpraktijk Het Palet. Zij is te bereiken via info@coachpraktijkhetplet.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Coachpraktijk het Palet verwerkt persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
We maken gebruik van de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, telefonisch of in correspondentie.
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Uw persoonlijke situatie m.b.t. uw hulpvraag
 • Uw gezondheid
 • Uw gewicht
 • Medische informatie

Met welk doel verwerkt coachpraktijk Het Palet uw persoonsgegevens?

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Coachpraktijk Het Palet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Coachpraktijk Het Palet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van coachpraktijk Het Palet) tussen zit.

Coachpraktijk Het Palet gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: Word, Excel, Facebook, Instagram, WhatssApp, Teams, Outlook.
Deze programma’s worden gebruikt in het belang van de cliënt en er zijn geen verwachte gevolgen voor betrokkene.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Coachprakijk Het Palet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Dit bewaartermijn is 7 jaar.
Mocht u later weer behoefte hebben aan ondersteuning van ons, dan kunnen  wij hier de eerder verstrekte informatie bij gebruiken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Coachpraktijk Het Palet verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Coachpraktijk Het Palet gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Coachpraktijk Het Palet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@coachpraktijkhetpalet.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie een pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Coachpraktijk Het Palet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoongegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Coachpraktijk Het Palet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.
Tel: 06 1110 3406
E-mail: info@coachpraktijkhetpalet.nl

Winkelwagen