Algemene Voorwaarden

Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent:

Ingrid Hofstra, in het bezit van het diploma Voedingsleer en een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;
Cliënt:
degene aan wie door de gewichtsconsulent advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Arts:
de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen;
Praktijkadres:
de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend;

Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Het is ook mogelijk om advies per e-mail, telefoon of middels videobellen te ontvangen. Hier worden vooraf afspraken over gemaakt.

Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding.
Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.
Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Beëindiging begeleiding

De begeleiding wordt beëindigd indien:

– Het doel/de doelen zijn bereikt.
– De begeleiding niet aanslaat of niet naar wens verloopt.
– De cliënt de begeleiding wenst te beëindigen.
   Indien de cliënt de coaching tussentijds tijdens een lopend coachtraject, wil       
   annuleren, dient de cliënt de kosten te voldoen tot en met de week waarin
   geannuleerd wordt.
   Reeds vooruitbetaalde bedragen vanaf daar opvolgende week zullen niet aan cliënt
   worden gerestitueerd.
– Doorverwijzing naar huisarts of andere deskundige noodzakelijk is (oorzaak van de
   klacht valt buiten het werkveld van de gewichtsconsulent)

Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst.
Waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.Indien een cliënt het gehele pakket/programma al heeft betaald zal er geen prijswijziging plaatsvinden na het afsluiten van deze overeenkomst

Intellectuele eigendom

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Betaling

Betaling dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De gewichtsconsulent is gerechtigd een consult te weigeren indien de cliënt de betaling niet heeft voldaan.

De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben.
Bij een overschrijding van elke 30 dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.
Indien de nota 30 dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Vooruitbetaalde en nog niet genoten coaching worden gerestitueerd aan de cliënt. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

  

.

Winkelwagen